SGMII IP

      SGMII IP是紫光同创FPGA产品用于实现以太网SGMII接口而设计的接口IP。SGMII IP是按照IEEE802.3-2012标准设计的IP。支持如下功能:                              

Ø  支持GMII接口

Ø  支持通过MDIO接口对SGMII Core进行配置读写操作

Ø  支持通过APB接口对HSST进行配置读写操作

Ø  支持自协商功能

Ø  支持GE模式,10/100/1000Mb/s SGMII模式

Ø  支持SGMII模式与GE模式之间的动态切换

Ø  支持环回功能


SGMII IP